Hala Widowiskowo - Sportowa
w Zawoi Centrum
tel 33 877 65 60

W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zawoi Centrum, który jest Administratorem Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum wprowadza od 22 czerwca 2020r. następujące zmiany do regulaminu korzystania z w/w obiektu:

1. Od 22 maja 2020r. do użytku dopuszczona zostaje płyta główna Hali Widowiskowo-Sportowej, sala fitness oraz siłownia. Nadal obowiązuje zakaz
   korzystania z sauny.
2. Z obiektów HWS w Zawoi Centrum (sala fitness, sala główna) można skorzystać codziennie w godzinach:
•    od poniedziałku do piątku- w godz. 8.00-21.30
•    w soboty i niedziele -w godz. 9.00-20.00 (po wcześniejszej rezerwacji na minimum 2h)
3. Z siłowni HWS w Zawoi Centrum można skorzystać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
    08:00 - 9:30; 10:00–11:30; 12:00-13:30; 13:30-14:30 – przerwa dezynfekcyjna; 14:30-16:00; 16:30-18:00, 18.30 – 20.00.

Warunkiem skorzystania z  HWS w Zawoi Centrum tj. z siłowni, sal fitness oraz sali głównej jest wcześniejsza rezerwacja, której można dokonać w recepcji Hali codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00 lub telefonicznie pod numerem 33 877 65 60.
Administrator obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z Sali głównej oraz trzydziestominutowy odstęp pomiędzy grupami korzystającymi z siłowni i sal fitness.

4. Na obiekt mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia
    niepokojących objawów należy pozostać w domu, i skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej.
5. KLIENCI, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub osobą zakażoną/chorą 
    na COVID-19 nie mogą skorzystać z żadnych usług Hali Widowiskowo Sportowej.
6.Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), prosimy o korzystanie z siłowni w
   godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo o zaniechanie korzystania z siłowni/fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

7. W pomieszczeniach HWS w Zawoi Centrum może jednocześnie znajdować się nie więcej niż:
•    80 osób (dotyczy płyty głównej)
•    6 osób (dotyczy siłowni)
•    16 osób (dotyczy sali fitness nr 1)
•    7 osób (dotyczy sali fitness nr 2)

8.Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zwłaszcza podczas wejścia do obiektu oraz w pobliżu recepcji. (Nie dotyczy osób 
   przebywających na płycie hali sportowej oraz na salach treningowych i siłowni).
9. Klienci HWS w Zawoi Centrum oczekują na udostępnienie szatni zachowując odpowiedni dystans społeczny (2m).
    W przedsionku recepcji HWS w Zawoi Centrum mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby. Nie dotyczy rodziców z dziećmi.
   Po przyprowadzeniu dzieci na zajęcia należy opuścić obiekt. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z trybun, poczekalni oraz innych pomieszczeń obiektu
   przez rodziców, których dzieci biorą udział w zajęciach. W celu uniknięcia dużych skupisk prosimy nie wchodzić do budynku w celu odebrania dziecka po  
   zajęciach (jest to możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach). Po skończonych zajęciach dzieci opuszczają szatnię i wychodzą na zewnątrz Hali.

10. Prosimy o wstawianie się na wyznaczony termin nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną.
11. Wchodząc i opuszczając obiekt należy dokonać dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji rąk są ogólnodostępne, podpisane i znajdują się na ścianie przy
      wejściu do recepcji oraz przy wejściu do każdej sali.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w obiekcie osób postronnych (kibiców, rodziców itp.)
13. Istnieje możliwość korzystania z szatni wyznaczonej przez pracownika Hali Widowiskowo-Sportowej. Szatnie będą dezynfekowane po każdej grupie.
      W szatniach należy zachowywać dystans społeczny (2m).
14.Obowiązkiem osób korzystających z płyty głównej, siłowni oraz sal fitness jest założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego,
     niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń i rys).
15. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z trybun hali głównej tylko w wyznaczonej strefie.
16. Ze względu na konieczność dezynfekcji sprzętu po każdym użyciu, wskazane jest korzystanie z własnego sprzętu treningowego.
17. Podczas ćwiczeń w siłowni należy zdezynfekować każde urządzenie po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta przy użyciu
     udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty (instrukcja dezynfekcji
     urządzeń znajduje się w siłowni HWS).
18. Dopuszcza się używania co drugiej maszyny w tym samym momencie podczas ćwiczeń w siłowni – (niezbędne do zachowania odpowiedniego dystansu
      społecznego).
19. Trenerzy/opiekunowie są odpowiedzialni za zapoznanie uczestników zajęć z obowiązującymi regulaminami oraz za ich przestrzeganie.
20. W dalszym ciągu obowiązują zapisy dotychczasowego Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum, które nie zostały zmienione.  
21. Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur.
22. Kierownictwo i obsługa Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby 
      przebywające w obiekcie oraz w jego bezpośrednim otoczeniu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
23. W/W postanowienia obowiązują od 22.05.2020 do odwołania.

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
W ZAWOI CENTRUM W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

Hala Widowiskowo - Sportowa w Zawoi Centrum
34-222 Zawoja 2000
tel. 33 877 65 60

e-mail: hwszawojacentrum@gmail.com