Hala Widowiskowo - Sportowa w Zawoi Centrum
34-222 Zawoja 2000
tel. 33 877 65 60

e-mail: hwszawojacentrum@gmail.com

 

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ZAWOI CENTRUM

 

 1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół w Zawoi Centrum.
 2. Hala sportowa otwarta jest:
  • od poniedziałku do piątku-w godz. 7.30-22.00
  • w soboty -w godz. 8.00-21.00 (po wcześniejszej rezerwacji)
  • w niedzielę -w godz.10.00-20.00 (po wcześniejszej rezerwacji)
 3. W godzinach od 8.00 do 15.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Zawoja Centrum oraz innych placówek oświatowych na terenie gminy Zawoja
 4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 5. Korzystanie z hali odbywa się za zgoda kierownictwa w oparciu o harmonogram.
 6. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 7. Z hali sportowej korzystać mogą:
  • grupa zorganizowana nie może przekroczyć 30 osób
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje
  • osoby fizyczne
  • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 8. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
  • założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

 

 1. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
  • wnosić i używać sprzętu niesportowego
  • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej
  • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej
 2. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 3. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera).
 4.  Osoby pełnoletnie korzystające z hali we własnym zakresie montują i demontują dodatkowe wyposażenie hali tj. słupki i siatki do siatkówki, bramki z zachowaniem należytej staranności i dbałości o sprzęt. Osoby niepełnoletnie montują i demontują sprzęt tylko pod nadzorem opiekuna, nauczyciela czy trenera.
 5. Prowadzący zajęcia (osoba odpowiedzialna za grupę) ma obowiązek sprawdzić przed zajęciami wszystkie przyrządy, z których grupa będzie korzystać. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy  natychmiast powiadomić obsługę obiektu.  
 6. Prowadzący zięcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
 7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 8. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
 9. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 11. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 12. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 14. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 15. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 16. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.
 17. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.

 

Wynajmu hali widowiskowo - sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:

 1. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
  • imię i nazwisko osoby wynajmującej
  • aktualny adres zamieszkania
  • numer dowodu osobistego
  • numer telefonu kontaktowego
  • szczegółowy termin wynajmu
  • należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
 2. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:
  • imię i nazwisko osoby wynajmującej
  • pełną nazwę wynajmującego
  • adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
  • szczegółowy termin wynajmu
  • należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
  • należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego
 1. Ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką przed wejściem na obiekt lub okazuje uprawnionej osobie potwierdzony dowód wpłaty (przelew).
 2. Do korzystania z hali widowiskowo - sportowej, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, a także innych usług proponowanych przez Zespół Szkół Zawoja Centrum na tym obiekcie uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
 3. W razie uzasadnionej nieobecności wynajmującego pomieszczenia na hali:
  - zwracamy 50% wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności do 7 dni przed terminem wynajmu,
  - zwracamy 30% wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności od 4 do 2 dni przed terminem wynajmu,
  - zwracamy 10% wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności na 1 dzień przed terminem wynajmu,

-nie zwracamy wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności w dniu wynajmu.

 

Na zlecenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zawoi Centrum w sprawie rezerwacji oraz załatwiania wszelkich formalności należy kontaktować się z koordynatorem Hali Widowiskowo-Sportowej


Łukasz Stopka tel. 698674165

lub recepcją Hali Widowiskowo-Sportowej 33 877 65 60

Hala widowiskowo-sportowa w Zawoi Centrum została oddana do użytkowania w 2005 roku. To największy tego typu obiekt w naszym powiecie. W hali głównej mieści się pełnowymiarowe boisko (40x20), które umożliwia prowadzenie gier zespołowych, takich jak: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, halowa piłka nożna. Istnieje możliwość podziału powierzchni płyty głównej na dwie części na których można prowadzić jednocześnie zajęcia sportowe. Przedzielając halę kotarą uzyskujemy dwa sektory, na których można ustawić dwa pola do siatkówki, dwa boiska do koszykówki lub kombinacje w/w dyscyplin sportowych.  Nasz obiekt dysponuje widownią o pojemności 280 miejsc siedzących. Hala Sportowa wyposażona jest w profesjonalny sprzęt sportowy umożliwiający trenowanie następujących dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,  gimnastyka artystyczna, tenis stołowy, sporty walki, taniec i inne. Na terenie obiektu znajdują się również dwie sauny, sala fitness oraz siłownia. Hala sportowa wyposażona jest we wszelkie instalacje wspomagające (ogrzewanie, oświetlenie, wentylację), elektroniczną tablicę wyników, oraz nagłośnienie. W przypadku wynajęcia naszych obiektów na większą liczbę godzin istniej możliwość negocjacji cen.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Hala Widowiskowo - Sportowa
w Zawoi Centrum
tel 33 877 65 60